MOK
 MOK
 szukaj
 menu
 newsletter
 wizyty
ogółem:1695241
dzisiaj:15
wczoraj:373
 polecamy
 jarmark podhalański
REGULAMIN IMPREZ odbywających się w ramach VIII JARMARKU PODHALAŃSKIEGO w dniach 23-26 sierpnia 2007 roku

Wszystkie osoby uczestniczące w imprezach zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
 • Osoby obecne na imprezie są bezwzględnie zobowiązane stosować się do poleceń Służb Porządkowych Organizatora, do których można także zgłaszać wszystkie problemy dotyczące imprezy.
 • Służby Ochrony Organizatora, w tym pracownicy ochrony osób i mienia, legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 • W przypadku stawiania oporu Służbom Ochrony ww. osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
 • Przypadki zakłócenia porządku podczas imprez należy zgłaszać pod numer (numer zostanie podany w terminie późniejszym).
 • Pomocy medycznej udzielać będą oznakowane punkty medyczne zlokalizowane na terenie koncertów.
 • Z terenu imprezy zostaną niezwłocznie usunięte osoby które:
  • - zachowują się agresywnie, zakłócają przebieg imprezy lub stwarzają zagrożenie dla innych osób, niszczą mienie itp.,
  • - wniosły n/w zabronione środki lub narzędzia.
 • Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
  • - osób wnoszących szklane naczynia, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia,
  • - osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
  • - osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu lub odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść ww. zabronione środki lub przedmioty).
 • W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie imprezy powinny:
  • - natychmiast powiadomić Służby Porządkowe Organizatora,
  • - unikać paniki,
  • - stosować się do poleceń i Komunikatów Służb Porządkowych Organizatora
  • - w sposób spokojny i opanowany kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
  • - nie utrudniać dojazdu i prowadzenia akcji służbom ratowniczym.
 • Osoby przebywające na terenie imprezy mogą zostać utrwalone na materiałach fotograficznych i filmowych. Materiał ten pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • W dniach trwania "Jarmarku" tj. 24-27 sierpnia 2006r. na terenie imprezy obowiązuje zakaz poruszania pojazdów mechanicznych, a parkowanie możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Należy bezwzględnie podporządkować się służbom wyznaczającym miejsca postoju pojazdów.
 • Biuro rzeczy znalezionych podczas trwania imprezy znajduje się w Biurze Organizacyjnym ratusz (pokój ślubów).
 • Dodatkowo wprowadza się zakaz:
  • - puszczania psów bez smyczy i bez kagańca,
  • - niszczenia tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci i wszelkich obiektów stanowiących zabudowę,
  • - łamania, wyrywania, wykopywania, zaśmiecania i niszczenia zieleni,
  • - nagrywania występów artystycznych z wyjątkiem umów agencyjnych.
 • Regulamin dostępny na oficjalnej stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu - www.mok.nowytarg.pl.
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego przez Organizatora Imprezy zostanie w trybie natychmiastowym usunięty z imprezy.