AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Praca: Stanowisko Specjalista ds. Informacji Turystycznej

There are no translations available.

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Stanowisko Specjalista ds. Informacji Turystycznej.

Warunki zatrudnienia: 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat na zastępstwo / 2. Okres zatrudnienia: na czas określony / 3. Miejsce wykonywania pracy: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu.

>>>  Oferta do Pobrania <<<

Najważniejsze obowiązki:
1. Obsługa klientów Punktu Informacji Turystycznej;
2. Obsługa i organizacja imprez turystycznych;
3. Kompetentne i rzetelne udzielanie informacji;
4. Współpraca ze wszystkimi instytucjami działającymi  na terenie miasta w zakresie pozyskiwania informacji promujących miasto;
5. Współpraca z branżą, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, samorządem oraz innymi jednostkami świadczącymi usługi IT w zakresie rozwoju turystyki w Mieście i Regionie;
6. Stała współpraca z Urzędem Miasta w zakresie budowania strategii marketingowej miasta;
7. Promocja turystyczna miasta;  
8. Aktualizacja danych zawartych na stronie www.it.nowytarg.pl z zakresu działalności Punktu;
9. Aktualizacja danych dotyczących usług turystycznych  na stronie miasta www.nowytarg.pl;
10. Wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych;
11. Codzienna analiza źródeł informacji o mieście i regionie;
12. Nadzór nad powierzonym mieniem stanowiącym wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej ;
13. Dbałość o porządek i estetykę Punktu.


Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie w zakresie turystyki i rekreacji, marketingu i organizacji usług turystycznych, zarządzania turystyką, dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub podobne;
2. Dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń i programów biurowych (Microsoft Office, Excel);
3. Umiejętność budowania treści na portalach społecznościowych i obsługi stron internetowych;
4. Znajomość języka angielskiego;
5. Znajomość walorów turystycznych miasta i regionu;
6. Wysoka kultura osobista;
7. Nieposzlakowana opinia.


Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w branży turystycznej;
2. Umiejętność organizowania stanowiska pracy;
3. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, otwartość na potrzeby klienta;
4. Uprzejmość, opanowanie, życzliwość;
5. Umiejętność pracy w zespole;
6. Samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów;
7. Otwartość na podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.
Oferujemy:
1. Umowę o pracę na zastępstwo;  
2. Pracę w stabilnej i przyjaznej instytucji;
3. Możliwość rozwoju osobistego.


Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny z podaniem danych umożliwiających kontakt telefoniczny;
2. Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie, poprzednie zatrudnienie;
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:
1.    Administratorem Pani/Pana danych jest Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6.    Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
7.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
-    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
-    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać  w tymczasowej siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Budynek Wieży Wodnej, ul Kolejowa 164, 34-400 Nowy Targ lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w terminie do dnia 29 października 2021 r..
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
 

>>>  Oferta do Pobrania <<<