AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

XIX Ogólnopolski Konkurs Piosenki Angielskiej i ...

There are no translations available.

Zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Piosenki  Angielskiej i ... Konkurs dla solistów amatorów ze szkół podstawowych i średnich. Prosimy o przygotowanie jednego utworu w języku angielskim i przesłanie wraz ze zgłoszeniem do 5 maja na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Uwaga w tym roku dopuszczalne są wykonania utworów także w języku rosyjskim. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w regulaminie.

 

-------------------------------------------------------------------

Regulamin§ 1 Organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa  nr 1 w Nowym Targu

Szkoła Podstawowa nr 11 w Nowym Targu

§ 2 Cele Konkursu


Rozwijanie umiejętności językowych i wokalnych dzieci

Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę

Prezentacja twórczości artystycznej dzieci

§ 3 Uczestnicy


Konkurs skierowany jest do solistów amatorów, uczniów  szkół ogólnokształcących oraz domów kultury w trzech kategoriach:

Kategoria klasy I-IV

Kategoria klasy V- VII

Kategoria klasy VIII oraz klasy I – II szkoły średnie

§ 4 Warunki uczestnictwa


Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie jednego utworu w języku angielskim oraz zgłoszenie z przesłanym linkiem youtube do 5 maja 2021 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

W tym roku dopuszczalne są wykonania utworów w języku rosyjskim. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5 Jury konkursowe oceniać będzie:


poziom artystyczny utworów;

walory głosowe;

poprawność wykonanie tekstu;

interpretację;

§ 6. Postanowienia końcowe


1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie.

2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia.

3.  Uczestnicy konkursu zobowiązują się, że nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji ich nazwisk oraz ich pracy konkursowej w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora w celach promocyjnych.

4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 7 Karta zgłoszenia   


Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………..

Wiek uczestnika oraz klasa i nazwa szkoły: …………………………………….

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczestnika: ……………………………………

Telefon kontaktowy oraz e-mail osoby przygotowującej uczestnika: …………………………………………..

Autor i tytuł utworu: ………………………………………….

Link youtube: ……………………………………………..

§ 8 Zgody


1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) – organizator konkursu. Uczestnicy konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

3. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią regulaminu i warunkami, które akceptuję.

........................................................................................

data podpis uczestnika konkursu