AcyMailing Module

Banner

Patroni medialni

Banner

Sponsorzy

Polecamy

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Talenty Małopolski 2019

There are no translations available.

Zapraszamy już na XXXII edycję Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych "Talenty Małopolski 2019" Eliminacje Powiatowe. Planowany konkurs Formy Muzyczne 3 kwietnia (środa), zaś Formy Taneczne 4 kwietnia (czwartek) w nowotarskim MOKu (al. Tysiąclecia 37). W przypadku mniejszej ilości zgłoszeń tylko 3 kwietnia. Zgłoszenia tylko do 15 marca (piątek) na adres Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ, e mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel.: 18 266 27 85. Próby przed występami w dniu 1 kwietnia (poniedziałek) w godz. 9.00-15.30 w MOK Nowy Targ, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 18 266 21 32.

XXXII MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH „TALENTY MAŁOPOLSKI 2019”
REGULAMIN

I. ORGANIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

III. PATRONAT HONOROWY:
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

IV. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Internetowa-Region Południe

V. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” - najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VI. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat),
prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu - zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie (pod uwagę brany jest rok urodzenia uczestnika):
A) SOLIŚCI:
A1) od 6 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
B1) od 6 do 9 lat *
B2) od 10 do 15 lat *
B3) od 16 do 21 lat *
* o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika
C) ZESPOŁY:
C1) od 6 do 9 lat **
C2) od 10 do 15 lat **
C3) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej - zespół
kwalifikuje się do kategorii starszej.

VII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
- etap pierwszy: eliminacje powiatowe Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 37
- FORMY MUZYCZNE
3 kwietnia 2019 r.(środa) od godziny 9-19
- FORMY TANECZNE
3 lub 4 kwietnia 2019 r.(czwartek) od godziny 14-17 (w zależności od ilości zgłoszeń)
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 37
- etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
- festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
- uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
- dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
- festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
- w festiwalu nie mogą brać udział zespołu folklorystyczne.
- uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary - 4 min, zespoły - 6 min.
4. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
5. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.
6. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
7. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
8.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
9. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
10. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, organizator eliminacji powiatowych ustala sposób dostarczenia i rodzaj nośnika.
11. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
12. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
13. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach. Jury ma prawo do nieprzyznania nominacji.
14. Sprawy nieujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.
Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.

VIII.KARTY ZGŁOSZENIA:
Oryginał lub kopię kart zgłoszeń należy przesyłać do 15 marca 2019 r. na adres Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza 20, 34-400 Nowy Targ, e mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it tel.: 18 266 27 85. Oryginał karty jeśli nie został dostarczony wcześniej należy przedłożyć w dniu eliminacji.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.
W przypadku zespołów wymagane jest wypełnienie i złożenie metryczki z danymi grupy(skład zespołu musi być zgodny z kartą zgłoszenia i nie może ulec zmianie).W finale wojewódzkim mogą wziąc udział wyłącznie osoby ,które zakwalifikowały się podczas eliminacji powiatowych.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń i metryczek.

IX. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach z siedzibą przy ul. Szkolnej 43 w Dobczycach (32-410).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia, rozliczenia i sporządzenia relacji z XXXII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2019”, zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt. 3 jest art. 6 ust. 1 lit. b, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Akceptacja regulaminu i udostępnienie na tej podstawie danych osobowych stanowi w tym wypadku rodzaj zawarcia umowy.
5. Przetwarzanie danych osobowych dotyczyć będzie:
- publikacji imienia i nazwiska uczestnika/nazwy zespołu oraz nazwy instytucji delegującej na stronach internetowych i na facebooku
- wywieszenia kolejności wystąpień na tablicach ogłoszeń w miejscu przeprowadzenia festiwalu
- zapowiedzi konferansjerskich
- promocji działań konkursowych w postaci informacji pisemnych, fotografii i relacji video (strony internetowe, facebook, prasa, telewizja powiatowa).
6. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji konkursu oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych, osobie, której te dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w konkursie.
9. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym administratorzy powierzają przetwarzanie danych.


X. TERMINY I MIEJSCA:
• Eliminacje powiatowe:
FORMY MUZYCZNE
3 kwietnia 2019 r.(środa) od godziny 9-19
FORMY TANECZNE
3 lub 4 kwietnia 2019 r.(czwartek) od godziny 14-17 (w zależności od ilości zgłoszeń)
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ
Tel. 18 266 21 32, 18 266 32 41